Publikacje

Rachunkowość, księgowość, kadry, płace

VAT

Mechanizm podzielonej płatności – odpowiedzialność solidarna

Od 1 listopada 2019r. obowiązujące obecnie szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obciążenia oraz mechanizm odpowiedzialności podatkowej nabywcy (w obecnej formie), będą zastąpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Obowiązkowy split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT - jeśli wartość transakcji, wynikająca z jednej faktury, będzie większa niż 15 000 zł.

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy jest stosowana do transakcji, których przedmiotem są towary wymienione w Załączniku 15 ustawy o VAT, a które to transakcje nie podlegają obowiązkowi rozliczenia przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że odpowiedzialnością solidarną objęte zostaną również towary, które do tej pory rozliczane były w mechanizmie odwrotnego obciążenia oraz pozostałe towary, dla których wprowadzono obowiązkową podzieloną płatność (węgiel, części samochodowe, części  elektroniczne). Odpowiedzialność podatkowa nie będzie natomiast stosowana w zakresie transakcji, których przedmiotem są usługi wymienione w Załączniku nr 15.

Nie ma możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej, gdyż jak pokazała praktyka, instytucja ta była wykorzystywana przez podmioty działające nielegalnie i była traktowana jako swego rodzaju uwiarygodnienie. Zatem przestała pełnić swoją funkcję.

Odpowiedzialność jest stosowana do wszystkich transakcji poniżej 15 000 zł, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku nr 15, czyli tych transakcji, które nie są objęte obowiązkiem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy dotyczy tylko i wyłącznie części proporcjonalnie przypadającej na dostawę tych towarów dokonaną na rzecz danego podatnika.

W celu uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej wystarczy spełnić jedną z przesłanek wskazanych w art. 105a ust. 3 ustawy o VAT, w szczególności skorzystać z dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności. Odpowiedzialności nie będzie stosowało się więc:

  • do nabycia towarów, o których mowa w poz. 92 załącznika nr 15 do ustawy, jeżeli:
    1. nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,
    2. dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych;
  • jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej,
  • do nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców (tj. przekracza 15 000 zł),
  • do nabycia towarów, za które podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Ustawa z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) 

Biuro rachunkowe - zewnętrzny dział księgowości

Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów oraz księgi handlowe. Zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową, doradztwem i budowaniem długoterminowych strategii finansowych dla firm polskich i zagranicznych.

Copyright © 2021 GroupEuroService FK

projekt - gration.pl