Publikacje

Rachunkowość, księgowość, kadry, płace

VAT

Rejestr podatników i rachunków bankowych - od 1 września 2019r.

W celu uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowania ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT

W ostatnich latach obserwuje się zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotyczy to przede wszystkim uszczuplania należności budżetu państwa przez wyłudzanie nienależnego zwrotu tego podatku lub nieodprowadzanie należności podatkowych z tytułu VAT.

W dniu 13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491), tzw. ustawa STIR. Najważniejszym celem ustawy STIR jest ograniczenie luki w podatku VAT, która jest spowodowana wyłudzeniami skarbowymi polegającymi na generowaniu tzw. transakcji karuzelowych za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych. Na podstawie przepisów tej ustawy Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będzie otrzymywał informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy STIR (tj. innych niż rachunki osób fizycznych, służące do celów prywatnych rozliczeń), a także o wszystkich transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). W oparciu o te informacje system informatyczny Szefa KAS będzie dokonywał analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego. Wszystkie informacje będą przesyłane automatycznie i elektronicznie za pośrednictwem izby rozliczeniowej.

Ustawą STIR wprowadzono również zmiany do ustawy o VAT polegające m.in. na dodaniu art. 96b, który to przepis stanowi podstawę prawną dla Szefa KAS do prowadzenia w postaci elektronicznej wykazów podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Ich publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów umożliwia wyszukanie informacji i danych podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru VAT, co ułatwi uczciwym podatnikom ocenę i umożliwi weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów.

Celem projektowanej ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. W tym celu projektowaną ustawą wprowadza się zmiany do ustawy o VAT, w wyniku których dotychczasowe informacje zawarte w dwóch wykazach, tj.:

 1. podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT,
 2. podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona,

zostaną połączone w jeden wykaz, który zostanie rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT.

Utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT ułatwi i przyśpieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie przez zainteresowanych kontrahentów. Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu.

Projektowana ustawa zakłada prowadzenie przez Szefa KAS w postaci elektronicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykazu podmiotów, który będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Wykaz będzie stanowił bardzo ważne narzędzie dla podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień dla celów VAT w okresie wskazanym w projekcie. Możliwość dokonania takiej weryfikacji w sposób istotny ograniczy ryzyko wplątania podatników w oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia VAT.

Projektowany wykaz (rejestr) będzie zawierał dane:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada (tylko w zakresie podatników wyrejestrowanych lub którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji),
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
 • adres stałego miejsca prowadzenia  działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL (tylko w zakresie podatników wyrejestrowanych lub którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji),
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL (tylko w zakresie podatników wyrejestrowanych lub którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji),
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL (tylko w zakresie podatników wyrejestrowanych lub którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji),
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną rejestracji,
 • odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery rachunków rozliczeniowych w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Zamieszczenie w tym wykazie daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT ułatwi sprawną identyfikację kontrahentów, którzy przykładowo zostali wykreśleni z rejestru (spełniali przesłanki do ich wykreślenia), lecz wykazali, że faktycznie prowadzą działalność gospodarczą, i zostali przywróceni do rejestru. Podatnicy będą mieli możliwość prześledzenia całej historii rejestracji kontrahentów dla celów VAT, co umożliwi im weryfikację, jaki był w wybranym momencie status kontrahenta.

Publikowanie tego wykazu oraz bezpłatny i szybki dostęp podatników do aktualnych danych o swoich kontrahentach powinny również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.

W założeniu jedna baza podatników VAT ma pomóc także uczciwym przedsiębiorcom. Projekt przewiduje, że będzie publicznie dostępna na stronie Ministerstwa Finansów. Dzięki temu każdy będzie mógł sprawdzić swojego kontrahenta. W interesie przedsiębiorcy będzie sprawdzenie każdego podmiotu, któremu zamierza dokonać płatności wyższej niż 15 tys. zł. Projekt przewiduje, że dokonanie takiej płatności bez pośrednictwa rachunku lub na rachunek inny niż wskazany w bazie, będzie skutkowało niemożnością wliczenia jej w koszty uzyskania przychodu.

Biuro rachunkowe - zewnętrzny dział księgowości

Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów oraz księgi handlowe. Zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową, doradztwem i budowaniem długoterminowych strategii finansowych dla firm polskich i zagranicznych.

Copyright © 2021 GroupEuroService FK

projekt - gration.pl